REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kosmetykikoza.pl obowiązujący od dnia 12.12.2022

 

I. DEFINICJE:

Zawarte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. KLIENT– Użytkownik który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, gdzie Użytkownikiem jest posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną;

3. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz wybór z dostępnych sposobów płatności i dostawy;

5. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6. KONTO –Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcji w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone i archiwizowane są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

7. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego z chwilą potwierdzenia realizacji i kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail.

8. TOWAR– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.kosmetykikoza.pl

9. REGULAMIN– niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach działalności sklepu www.kosmetykikoza.pl.

Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny dla Klientów pod adresem internetowym: https://www.kosmetykikoza.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produktach i dokonać ich zakupu.  Sklep pod adresem www.kosmetykikoza.pl jest własnością firmy KOZA Sp. z o.o. (zwanej dalej KOZA ), ul. Piłsudskiego 37/1, 05-200 Wołomin,  KRS 0000431012, REGON 146267201, NIP 1251617945, e-mail: sklep@kosmetykikoza.pl,

10. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

12. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

4.Ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto, podanymi w złotych polskich i zawierają podatek. Łączna cena produktów wraz z podatkami oraz kosztem dostępnej dostawy (włączając w to opłaty wynikające z usługi dostarczenia produktów, opłat transportowych, innych kosztów wynikających z oferowanej usługi) jest wyświetlana w Sklepie po złożeniu Zamówienia. Klient jest informowany o obowiązku uiszczenia stosownych opłat w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w momencie wyrażenia woli przez Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepuwww.kosmetykikoza.pl.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient ma możliwość rejestracji swojego konta w Sklepie internetowym. Zamówienia można składać również bez rejestracji.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. KOZA  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KOZA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię KOZA.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody KOZA.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla KOZA.

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowąwww.kosmetykikoza.pl i dokonać wyboru towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KOZA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY TOWARU

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, pocztowej lub paczkomatowej. Koszty dostawy i warunki dostępne są na stronie https://kosmetykikoza.pl  w zakładce pt. „Dostawa i Płatności”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

2. Odbiór osobisty złożonego Zamówienia przez Klienta jest bezpłatny. Od dnia 01.10.2022 osobisty odbiór przesyłek zostaje czasowo wstrzymany do odwołania.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej.

4. Standardowy termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 6 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. W sytuacjach gdy Sklep realizuje Zamówienie specjalne, wykraczające poza podstawową ofertę Sklepu oraz według wytycznych Klienta, wówczas Klient zostanie poinformowany drogą mailową o możliwym terminie realizacji dostawy Towaru.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie dokumentu faktury Vat  Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie go do przesyłki zawierającej Towar. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na wysyłkę faktury drogą elektroniczną.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWARY

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek Vat.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego ING PL  44 1050 1025 1000 0090 8181 3835

b.) płatnością kartą kredytową w systemie e-Przelewy24

3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl/ Dotpay.pl: możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowejhttps://www.przelewy24.pl/http://www.dotpay.pl

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisuhttps://www.przelewy24.pl,http://www.dotpay.pl,   Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

a) PayPro SA, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań,NIP: 779-236-98-87, Regon:301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.500.000,00 złotych w całości wniesionym.

b) Dotpay.pl – DOTPAY sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON 240770255,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych w całości wniesionym.

5. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6. W przypadku gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z powodu chwilowej niedostępności Towaru Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Klientowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że strony ustalą między sobą inny sposób zapłaty.

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany wysłać oświadczenie o odstąpieniu. Może to zrobić: za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres KOZA Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 37/1, 05-200 Wołomin lub przesłać na adres poczty elektronicznej: sklep@kosmetykikoza.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Odpowiedź na złożone przez Klienta odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, wysyłana jest przez Sprzedawcę do Klienta wyłącznie na adres e-mail przypisany do numeru Zamówienia Klienta. Sprzedawca w odpowiedzi poinformuje Klienta o przyjęciu zwrotu, jego rozliczeniu, a w przypadku, gdy zwrot zostanie rozpatrzony negatywnie, Sprzedawca podejmie indywidualny kontakt z Klientem w celu dalszego wyjaśnienia sprawy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

4. Zwrot Towarów przez Klienta powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu.

5. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument

6. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Towarów oraz Koszt dostawy. W zakresie Kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów z tym związanych.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Klienta, w tym Ceny Towarów oraz Kosztu dostawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (włączając w to zabezpieczenie przed otwarciem, banderolę itp.) której po zerwaniu bądź otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

e) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

f) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

g) w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy koza.kosmetyki@gmail.com. KOZA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

3. Zaleca się by Klient podał w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy w sposób i na adres uprzednio ustalony ze Sprzedawcą. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar  Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. KOZA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KOZA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby firmy KOZA Sp. z o. o. , ul. Piłsudskiego 37/1, 05-200 Wołomin lub mailowo pod adres sklep@kosmetykikoza.pl,

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. KOZA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KOZA  a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KOZA, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KOZA.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

Załącznik nr 1, Wzór Formularza Reklamacji pobierz /Zwrotu pobierz