REGULAMIN

„Moja wyjątkowa Mama” (dalej „Regulamin”)

z dnia 11 maja 2021 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Moja wyjątkowa Mama” (dalej „Konkurs”).

2.Konkurs jest przeprowadzany przez PPUH MARTEX z siedzibą w Wołominie 05-200, przy ulicy Piłsudskiego 37, NIP 1250029399, (zwany dalej „Organizatorem”) dla marki kosmetyków KOZA.

3.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc i 921 kc.

4.Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

5.Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram i Facebook. Facebook i Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

7.Konkurs jest prowadzony na profilu marki KOZA na Instagramie oraz na Facebooku;

8.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9.W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, która ma aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram (dalej: „Uczestnik”).

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 14.05.2021 – 23.05.2021r. do godz. 00:00:00.

2.W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram;

b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie podanymi na stronie internetowej

https://www.facebook.com/kozakosmetyki

https://www.instagram.com/koza_manufaktura_kosmetykow/

c) zaakceptować Regulamin;

d) w terminie obowiązywania konkursu zamieścić pod postem konkursowym komentarz, będący odpowiedzią na wskazane pytanie konkursowe, będące zadaniem do wykonania w konkursie::

„Moja Mama jest wyjątkowa bo…?” (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

3.W czasie trwania Konkursu Uczestnik może stworzyć i opublikować dowolną liczbę Zadań Konkursowych.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku;

d) gdy Uczestnik nie dysponuje prawami autorskimi do Zadania Konkursowego;

5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) posługuje się fikcyjnymi kontami w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram;

b) używa oprogramowania, które pozwala na uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu;

c) podaje nieprawdziwe dane;

d) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub marki KOZA będącej jego własnością, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

6. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do nich nie są obciążone na rzecz osób trzecich, a także, iż nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

UCZESTNIK

1.Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook, Instagram;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, Instagram, a jego konto w żadnym z wyżej wymienionych portali nie jest kontem fikcyjnym;

 

NAGRODY

1.Nagrodami w konkursie są:  Trzy nagrody w postaci produktu kosmetycznego do ciała o nazwie RÓŻANE UKOJENIE Luksusowy olejek 50 ml.

2.Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

3.Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

4.Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody.

5.Sposób odbioru nagrody zostanie ustalony z laureatami.

6.Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora na własny koszt, wyłącznie na terenie Polski, w terminie ustalonym przez Organizatora indywidualnie z każdym laureatem konkursu.

 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1.Organizator oceni Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników Konkursu. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator uwzględniając atrakcyjność, oryginalność Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze trzech zwycięzców, którym będzie przysługiwało prawo do odebrania nagrody.

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1.Organizator poinformuje o zwycięstwie za pośrednictwem postu lub komentarza do postu konkursowego, a także w relacji na Facebooku i Instagramie w dniu 26 maja 2021 roku.

2.Uczestnicy zostaną poproszeni o kontakt poprzez wiadomość prywatną, za pomocą której zostaną poinformowani o sposobie odebrania nagrody. Uczestnik będzie zobowiązany do przesłania takiej wiadomości najpóźniej do dnia 30 maja 2021 r. Brak wiadomości we wskazanym terminie powoduje brak możliwości odebrania nagrody, co w konsekwencji skutkuje utratą prawa do nagrody.

3.Nagrody nierozdysponowane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych pozostają do jego dyspozycji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres sklep@kosmetykikoza.pl

2.Reklamacja powinna zawierać:

a) temat wiadomości e-mail „Reklamacja – Konkurs “Moja MAMA jest wyjątkowa bo…” marki KOZA

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także opcjonalnie e-mail i numer kontaktowego telefonu komórkowego;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub na innym trwałym nośniku.

5. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Uczestników wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

DANE OSOBOWE

1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PPUH MARTEX z siedzibą w Wołominie pod adresem: ul. Piłsudskiego 37, 05-200 Wołomin

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wspolpraca@kosmetykikoza.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia i wykonania Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem.

b) jako, że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook/ Instagram Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Facebook, Inc.

c) jako, że rozwiązanie zgłoszonego Zadania Konkursowego będzie umieszczone pod postem konkursowym, odbiorcami zawartych w nim danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające profil administratora, w którym zamieszczono Zadanie Konkursowe w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PPUH MARTEX. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w poście z rozwiązaniem zgłoszonego Zadania Konkursowego w postaci imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego oraz treści rozwiązania zgłoszonego Zadania Konkursowego będą dostępne pod postem konkursowym także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platform: Facebook i Instagram.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze stron: Facebook i Instagram

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2021 r. i obowiązuje do 30.05.2021 r.

2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kosmetykikoza.pl